Wiadomości ogólne o wentylacji

2. Dobór urządzeń – czerpnia powietrza

Czerpnia, to element instalacji wentylacyjnej, przez który jest zasysane powietrze. Wybór miejsca na czerpnię powietrza zewnętrznego ma bardzo duże znaczenie ze względu na wpływ jej usytuowania na jakość zasysanego powietrza. Duże trudności w wyborze właściwego miejsca napotyka się w obiektach usytuowanych w miastach. Ogólnie czerpnie mogą być umieszczone w ścianie budynku, na dachu lub w pewnej odległości od budynku, jako elementy wolnostojące. Czerpnia powinna być usytuowana:

•    Po stronie północnej, północno-wschodniej lub północno-zachodniej, gdy nie jest to możliwe, powinna być osłonięta przed działaniem promieni słonecznych, w miejscu przewiewnym i zacienionym
•    W odległości co najmniej 6m od tras komunikacyjnych, z dala od innych źródeł zanieczyszczeń powietrza np. śmietników, barów, restauracji, warsztatów i wyrzutni powietrza wentylacyjnego kuchni, kominów itp.
•    Z dala od wyrzutni powietrza, co najmniej 10m w poziomie
•    Na wysokości minimum 3m nad poziomem terenu, czerpnia wolnostojąca powinna być zlokalizowana na terenie z zielenią, krzewami, może mieć niżej usytuowany wlot, jednak na wysokości nie mniejszej niż 60cm
•    Czerpnie dachowe, stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach, na wysokości 50cm od poziomu dachu (licząc od dolnej krawędzi otworu czerpni).

Ponadto wskazane jest, aby czerpnie skomponowane były architektonicznie z budynkiem i otoczeniem. Czerpnie terenowe wykonywane są jako murowane, ścienne jako blaszane, natomiast dachowe jako murowane lub blaszane. Czerpnie terenowe i ścienne powinny być wyposażone w siatki oraz żaluzje stałe w celu ich zabezpieczenia przed wpływem opadów atmosferycznych i zanieczyszczeń. Natomiast czerpnie dachowe przykrywane są daszkiem.

Dobór czerpni polega na określeniu powierzchni wlotu powietrza uwarunkowanej prędkością przepływu powietrza. Prędkość powietrza na wlocie winna wynosić  ok. 3 m/s, natomiast w kanale łączącym czerpnię z urządzeniem wentylującym od 3 do 6 m/s. Otwór wlotowy do czerpni należy zaopatrzyć w kratkę żaluzjową dla ochrony przed opadami oraz siatkę drucianą. Przy wlocie kanału łączącego czerpnię z urządzeniem wentylacyjnym należy przewidzieć przepustnicę odcinającą.